sunnuntai 14. huhtikuuta 2013

Mediakritiikkiä

Varoitan jo etukäteen, tämä kirjoitus sisältää mediakritiikkiä. Olen henkilökohtaisesti mieltynyt tähän lajiin, yksi mieliohjelmiani on Ruben Stillerin vetämä Pressiklubi. Toivoisin, että myös SAMKin viestinnän opiskelijat omaksuisivat terävän kriittisen asenteen tulevaan työhönsä.

Tällä kertaa otan kriittisen tarkastelun alle kaksi kirjoitusta eilisestä Satakunnan kansasta; pääkirjoituksen, joka oli otsikoitu Kankaanpään taidekoulu säilytettävä Satakunnassa sekä samasta lehdestä Enemmän-liitteen sivun 8 atikkelin "Selvitysmiehet esittävät mitä vaan". Lehdellä on oikeus valita linjansa ja pääkirjoitus on se oikea paikka lehdelle ottaa kantaa. Kuitenkin tärkeänä ohjenuorana on hyvä pitää mielessä journalistin velvollisuus pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JSN:n ohje 8).

Varsinaisia virheitä on artikkeleissa on kaksi. Toinen on lauseessa, joka toistuu lähes samasanaisena molemmissa kirjoituksissa "Taidekoulun lakkautusta esitti selvitysmies Pentti Rauhala, jolta oli tilattu arviointi SAMK:in ja Turun ammattikorkeakoulun yhdistämisestä.”  Lauseen loppuosan osalta tieto on olennaisesti virheellinen ja antaa kuvan, että ammattikorkeakoulut tilasivat selvityksen taikka arvioinnin fuusiosta. Fuusioista tai ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä ei tilauksessa ollut lainkaan kyse. Tilauksen sisällöstä tiedotettiin jo tilauksen yhtedessä sekä loppuraportin valmistuttua. Kuten SAMKin ja Turun AMK:n yhteisestä tiedotteesta 2.4.2013 käy ilmi työ oli ”Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien tilaama selvitys ammattikorkeakoulujen strategisen yhteistyön kehittämisestä ja tulevaisuuden toimintamallista”.

Virhe tuntuu pieneltä, mutta se on merkittävä. Virheellinen nimitys antaa koko selvitykselle epäilyttävän leiman, mutta ennen kaikkea se antaa väärän viestin selvityksen luonteesta niin SAMKin henkilökunnalle, opiskelijoille kuin sidosryhmillekin. Journalistilla on velvollisuus oikaista tekemänsä virhe (JSN:n ohje 20).

Toinen virhe koskee maakuntajohtajan lausumaa. Hän toteaa artikkelissa, että - "Esimerkiksi minua selvityshenkilö ei kuullut lainkaan. Kolme eri aikaa oli sovittuna, mutta aina selvitysmies perui ne, toteaa Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala". Lausuma ei pidä paikkaansa, yhteistä aikaa yritettiin sovitella pitkään, ja ainakin yhtä usein sovitun ajan perui maakuntajohtaja itse. Jos kyseessä on asian kannalta merkittävä tieto, se olisi ollut helposti tarkistettavissa (JSN:n ohje 10) esimerkiksi henkilöltä, joka järjesteli kaikki selvitysmiehen tapaamiset. Jos taas kyseessä ei ollut asian kannalta merkittävä tieto, sitä ei olisi pitänyt julkaista lainkaan. 

Tuokin virhe artikkelissa tuntuu vähäpätöiselta, mutta se syö selvitysmiehen uskottavuutta ja kyseeenalaistaa hänen työhön paneutumisensa, joten kokonaisuuden kannalta se on merkittävä.

Oman lukunsa muodostavat pääkirjoituksessa siteeratut omat lausumani ja viittaukset blogiini, ja kuinka niitä on mutkat oikoen tulkittu. Pääkirjoituksessa todetaan "Myös SAMK:in toimitusjohtaja Juha Kämäri puolustaa esitystä blogissaan vedoten selvitysmiehen käyttämiin perusteluihin; taideopetus on luonteeltaan valtakunnallista ja kannattaa siksi järjestää Kankaanpäätä suuremmissa yksiköissä." Pääkirjoitukseen on valikoitu sanamuoto, josta voi päätellä, että olisin jo kantani muodostanut. En ole muodostanut, tulkitsen blogissani selvitysmiehen päättelyketjua ja sitä kuinka hän muodosti oman johtopäätöksensä. Tein sen, koska johtopäätöksiä on minusta julkisuudessa tulkittu väärin. Tapoihini tai tehtäviini ei kuulu muodostaa valmisteilla olevista asioista kantaa ennen kuin valmistelu on kaikilta osin valmis.

Nyt valmistellaan toimilupahakemusta ja siihen liittyen lasketaan taloudellisia toimintaedellytyksiä vuoteen 2018 saakka. Pienten koulutusohjelmien lakkauttaminen on yksi mahdollinen osa SAMKin n. 10 miljoonan vajeen umpeen kuromisen keinovalikoimaa.

Toinen minun suuhuni laitettu kokonaisuus on kummallinen kooste eri lähteistä koottua tietoa: "Toimitusjohtaja Kämäri pitää selvitystä toteuttamiskelpoisena. Hän muistuttaa kokonaisuuden olevan taidekoulua suurempi ja tähtäävän pysyvään toimilupaan. Ammattikorkeakoulujen toimiluvat ovat katkolla syksyllä. Hyvin todennäköistä on, että toimilupien määrä tulee vähenemään nykyisestä 25:stä."

Olen antanut SK:lle vain yhden haastattelun selvityksestä ja senkin kirjallisena. En ole antanut SK:lle haastattelua, jossa olisin todennut, että pidän selvitystä toteuttamiskelpoisena. SK on käyttänyt lausetta, niin kuin se olisi SK:lle annettu lausuma. Tämän lause on julkaistu Yle Satakunnalle antamassani haastattelussa, ja tuolloin puhuin selvityksestä kokonaisuutena en mistään yksityiskohdasta kuten Kankaanpään taidekoulu. Journalistin ohjeet korostavat toisen työtä käytettäessä hyvää tapaa, lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja (JSN:n ohje 7). Lisäksi SK käyttää lausumaani hyvin vapaasti tarkistamatta missä asiayhteydessä lausuma on alunperin annettu (JSN:n ohje 10)

Kappaleen loppuosassa viitataan toimilupaprosessiin. Totta on, että ammattikorkeakoulujen toimiluvat ovat katkolla syksyllä. Epäselväksi jää se kenen mielipiteestä viimeisen lauseen sisältämässä toimilupien määrän mahdollisessa vähentämisessä on kysymys. Lukija tulkitsee, varmaankin, että on kyse minun mielipiteestäni, koska se on suoraan kiinni muissa lausumissani. Minä en ole tätä mielipidettä lausunut, olen blogissa ainoastaan siteerannut sivistyspoliittisen ministeriryhmän 24.2.2012 linjausta, jonka mukaan toimilupien määrän vähentäminen nykyisestä 25:stä olisi toimilupauudistuksen yhteydessä tarkoituksenmukaista niin koulutustarpeen kuin käytettävissä olevan julkisen rahoituksen näkökulmasta.

Tämänkin osalta peräänkuulutan huolellisuutta alkuperäisten lähteiden esille tuomisen suhteen. Tätä samaa huolellisuutta ja asiassa pysymistä toivon jatkossa kaikilta, jotka ottavat osaa erittäin tervetulleeseen keskusteluun. Huomenna SK ilmeisesti jatkaa asiassa...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti